el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

H απόφαση ΔΕΕ C-125/18 της 3ης Μαρτίου 2020, που απαντά κατά το πλείστο στο περιεχόμενο του αιτούμενου προδικαστικού ερωτήματος προς τον Άρειο Πάγο.

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου – Κυμαινόμενο επιτόκιο – Δείκτης αναφοράς βασιζόμενος στα ενυπόθηκα δάνεια των ταμιευτηρίων – Δείκτης προβλεπόμενος σε κανονιστική ή διοικητική διάταξη – Μονομερής εισαγωγή ρήτρας τέτοιου είδους από τον επαγγελματία – Έλεγχος της απαιτήσεως διαφάνειας από το εθνικό δικαστήριο – Συνέπειες της διαπιστώσεως του καταχρηστικού χαρακτήρα της ρήτρας»

Περισσότερα

Related Posts