enel(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
enel(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Αστικό δίκαιο

ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου

Αστικό δίκαιο

Αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικά, πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου , που αφορούν:

 • Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες.
 • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.
 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.
 • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.
 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.
 • Αγοραπωλησία ακινήτων (έλεγχος τίτλων ιδιοκτήτη)

Αν χρειάζεστε νομικές συμβουλές

επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ : (+30)2103301601 – (+30)6932420435

info@katrakislaw.gr

ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΡΑΚΗΣ